English   polski  

Informacje

CATL

MAB

Aktualności

rss20

Życie Polaków zesłanych do Kazachstanu w czasie II wojny światowej
30.12.2017

Na podstawie unikatowych materiałów archiwalnych, przechowywanych w Ośrodku KARTA, została stworzona prezentacja multimedialna, która opowiada o losach Polaków deportowanych do Kazachstanu w latach II w. św. Zapraszamy do jej obejrzenia: 

http://karta.org.pl/wystawy/Kazachstan/index.html

Prezentacja ma na celu przybliżyć losy Polaków zesłanych do Kazachstanu w czasie czterech wielkich operacji deportacyjnych zorganizowanych przez władze sowieckie w latach 1940–41. Zapleczem źródłowym prezentacji są materiały archiwalne pochodzące z Archiwum Wschodniego Ośrodka KARTA: fragmenty wspomnień z zesłania, listy pisane z Kazachstanu do rodziny i przyjaciół mieszkających w Polsce, dokumenty repatriacyjne, wiersze, rysunki, fotografie oraz fragmenty nagrań dźwiękowych.

 

Zwiększenie zasobów źródłowych Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA – digitalizacja i upowszechnienie czasopism II obiegu oraz przygotowanie 4 prezentacji tematycznych „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”, „Pomoc Zachodu dla Polski – Szwecja”, „Polacy w Kazachstanie”, „Internowania” - zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

MNiSW

„Droga przez Bałtyk” – multimedialna podróż w głąb historii relacji polsko-szwedzkich
30.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z historią pomocy Szwecji dla Polski w latach 1976–89. Prezentacja multimedialna zawiera unikatowe materiały archiwalne, po raz pierwszy poddane digitalizacji. 

„Polens sak är vår (Polska sprawa jest naszą sprawą)” – tak brzmiał tytuł wydanej Sztokholmie jesienią 1981 r. głośnej broszury. Nadzieje na zmiany i likwidację istniejących na świecie podziałów wiązane z oddolnym ruchem „Solidarności” żywione były w Szwecji przez przedstawicieli różnych orientacji politycznych. Poparcie i pomoc dla ruchu „Solidarności” oznaczało w polityce zagranicznej Szwecji przesunięcie akcentu z postawy „kompromisu” do postawy zdecydowanego sprzeciwu wobec posunięć władz PRL. Szwecja – mająca z PRL umowę o bezwizowym ruchu turystycznym – już w październiku 1980 roku rozważała sposoby udzielenia pomocy ewentualnym uchodźcom z pogrążonej w ciężkim kryzysie gospodarczym, zagrożonej sowiecką interwencją Polski. Rząd szwedzki, udzielając jednoznacznego poparcia ruchowi „Solidarności” po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, zaryzykował pogorszenie stosunków z oficjalnymi władzami PRL. Zważywszy na stopień zaangażowania społeczeństwa w działania pomocowe dla Polski, przyznanie azylu politycznego wszystkim polskim uchodźcom przez szwedzki rząd można uznać za spełnienie oczekiwań wielu obywateli Szwecji. Obok kontekstu politycznego, nie bez znaczenia pozostawała tak żywa w społeczeństwie szwedzkim tradycja obrony praw człowieka.

 

Prezentację multimedialną pt. „Droga przez Bałtyk. Pomoc Szwecji dla Polski: 1976–89” można obejrzeć tu:

http://karta.org.pl/wystawy/szwecja0602/index.html

 

Założeniem prezentacji jest ukazanie skali zjawiska pomocy Szwecji dla Polski oraz zaakcentowanie jej różnorodnych aspektów. Obok kierowanej do obywateli PRL pomocy humanitarnej ważne było wspieranie organizacji tworzonych przez Polaków na terenie Szwecji. Prezentacja, poruszająca problematykę polsko-szwedzkich relacji, zagadnienia związane z najnowszą historią Polski, w pewnym stopniu dotyczy również zagadnień odnoszących się do polityki wewnętrznej Szwecji.

Prezentacja powstała w oparciu o zbiory Ośrodka KARTA: dokumenty i materiały ikonograficzne związane z Conference of Solidarity Support Organization (CSSO) - Porozumieniem Organizacji Popierających NSZZ "Solidarność", skupiającym prosolidarnościowe organizacje z całego świata oraz archiwalia dotyczące Solidaritet med Polens Barn – Komitetu Solidarności z Polskimi Dziećmi, organizacji pomagającej polskim szpitalom i domom dziecka, założonej w 1981 roku przez Krystynę i Antoniego Wielochów przy wsparciu szwedzkich przyjaciół. W ramach prezentacji przedstawiono także unikalne materiały, po raz pierwszy poddane digitalizacji – w tym archiwalia pochodzące z kolekcji osobowej Elżbiety i Jakuba Święcickich czy przekazane przez Irenę Swedborg. 

 

Zwiększenie zasobów źródłowych Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA – digitalizacja i upowszechnienie czasopism II obiegu oraz przygotowanie 4 prezentacji tematycznych „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”, „Pomoc Zachodu dla Polski – Szwecja”, „Polacy w Kazachstanie”, „Internowania” - zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 MNiSW

Kolekcja Zdzisława Najdera dostępna w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA
30.12.2017
Zakończyliśmy digitalizację kolekcji Zdzisława Najdera – historyka literatury, znawcy twórczości Josepha Conrada, założyciela Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, dyrektora Radia Wolna Europa.

Spuścizna Zdzisława Najdera ma wyjątkowe znaczenie dla badań nad najnowszą historią Polski. Zdzisław Najder był świadkiem i uczestnikiem przemian w Polsce w XX wieku, a jednocześnie uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Materiały znajdujące się w jego kolekcji są niezwykle cenne dla badań naukowych na temat opozycji demokratycznej w PRL, losów polskich intelektualistów przebywających na emigracji oraz rozwoju współpracy politycznej z zagranicą po 1989 roku w tym wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Wśród 40 000 tysięcy zeskanowanych stron znalazły się dzienniki, dokumenty osobiste, korespondencja, której nadawcami byli m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, kard. Karol Wojtyła, Lech Kaczyński, Jerzy Giedroyć, Bronisław Geremek, dokumenty związane z życiem zawodowym i z działalnością polityczną.

Upowszechnienie kolekcji osobistej Zdzisława Najdera poprzez jej opracowanie, archiwizację i bezpłatne udostępnienie finansowane w ramach umowy 954/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
MNiSW

 

Historia „Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela” oraz internowań w prezentacjach multimedialnych Ośrodka KARTA
29.12.2017

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnych pt. „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)” oraz „Internowania”. W prezentacjach zostały przedstawione m.in. dokumenty ROPCiO
z lat 70. XX wieku oraz materiały dotyczące internowań w latach 1981-82, materiały ikonograficzne oraz fotografie ze zbiorów Archiwum Dokumentowego i Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, a także nagrania dźwiękowe ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej, należącego do Fundacji Ośrodka KARTA oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Prezentacje stanowią uzupełnienie zasobu cyfrowego znajdującego się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA.

 

Prezentacja multimedialna pt. „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)”: 

http://karta.org.pl/wystawy/ROPCiO/index.html

 

Prezentacja multimedialna pt. „Internowania”:

http://karta.org.pl/wystawy/Internowani

 

Zwiększenie zasobów źródłowych Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA – digitalizacja i upowszechnienie czasopism II obiegu oraz przygotowanie 4 prezentacji tematycznych „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”, „Pomoc Zachodu dla Polski – Szwecja”, „Polacy w Kazachstanie”, „Internowania” - zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

MNiSW

Nowe tytuły czasopism II obiegu w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA
29.12.2017

W 2017 roku Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA powiększyła się o 60 tys. stron skanów czasopism II obiegu wydawanych w latach 1976-90. Zdigitalizowany zasób obejmuje ponad 80 tytułów dotychczas nie publikowanych w internecie. 

Dzięki wieloletnim akcjom dokumentacyjnym i wymianie dubletów z innymi instytucjami FOK posiada obecnie najbardziej kompletny zbiór wydawnictw II obiegu, ukazujących się w latach 1976–1990 poza zasięgiem cenzury (3736 tytułów). W 2017 roku Fundacja Ośrodka KARTA zamknęła digitalizację podstawowego zbioru czasopism II obiegu, poddając cyfryzacji 60 tys. stron, ponad 80 tytułów. Pełna digitalizacja zbioru czasopism oznacza, że w Bibliotece Cyfrowej udostępniono w sumie 260 000 stron prasy podziemnej.

 

Zwiększenie zasobów źródłowych Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA – digitalizacja i upowszechnienie czasopism II obiegu oraz przygotowanie 4 prezentacji tematycznych „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”, „Pomoc Zachodu dla Polski – Szwecja”, „Polacy w Kazachstanie”, „Internowania” - zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

MNiSW

Historia białostoczan i Białegostoku - materiały Centrum im. Ludwika Zamenhofa w zasobach BC OK
12.12.2017

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA powiększyła się o materiały ikonograficzne opowiadające historie białostoczan i Białegostoku na przestrzeni ostatnich ponad 100 lat - wszystko za sprawą projektu realizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Udostępnione w BC OK materiały - 2000 archiwalnych zdjęć oraz skanów dokumentów z rodzinnych archiwów białostoczan - stanowią część większego projektu "e-Mediateka CLZ", którego głównym celem było profesjonalne opracowanie i udostępnienie w Internecie obiektów cyfrowych z dotychczasowych zasobów multimedialnego archiwum historii mówionej miasta i regionu Mediateka CLZ.

Wśród opublikowanych w BC OK archiwaliów można wyróżnić kilka kategorii: "Najstarsi białostoczanie” (fotografie i dokumenty będące częścią opowieści mieszkańców miasta o najważniejszych wydarzeniach XX wieku); "Białostoccy esperantyści" (fotografie i dokumenty osób zaangażowanych w ruch esperanto); "Bojary" (fotografie i dokumenty ukazujące historię jednej z najstarszych i najbarwniejszych dzielnic Białegostoku, unikatowej pod względem architektury i znaczenia dla historii miasta); "Uchwyty" (fotografie i dokumenty ukazujące historię Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku). 

Materiały można obejrzeć w zakładce "Archiwa społaczne - Centrum im. Ludwika Zamenhofa"

Zachęcamy do głosowania i prosimy o oddanie głosu na projekt Ośrodka KARTA w konkursie Pracowni Otwierania Kultury
20.11.2017

Trwa konkurs Pracowni Otwierania Kultury, w którym głosować można na jeden z czterech prototypów narzędzi udostępniających cyfrowe zasoby kultury!

Pracownia Otwierania Kultury to projekt realizowany przez Centrum Cyfrowe. W pilotażowej edycji Pracowni biorą udział cztery instytucje: Muzeum Historii Polski (w roli partnera), Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy i Ośrodek KARTA. Na przestrzeni paru miesięcy zespoły reprezentujące te instytucje opracowały dwa projekty aplikacji mobilnych oraz dwóch narzędzi webowych, które mają za zadanie przybliżać publiczności zdigitalizowane zasoby dziedzictwa instytucji w atrakcyjny, nieszablonowy sposób, skrojony na miarę ich potrzeb. Efekty prac zespołów to prototypy gier mobilnych i przeglądarkowych, interaktywnych wizualizacji danych i narzędzi do kreatywnych remiksów dzieł sztuki - wszystkie na otwartej licencji CC-BY SA 4.0. Spośród nich, w listopadowym konkursie wyłonione zostaną dwa narzędzia, które zwycięskie instytucje wdrożą we przy wsparciu Pracowni w 2018 roku.

Wytypowanie prototypów do wdrożenia odbędzie się na podstawie publicznego głosowania oraz decyzji komisji złożonej z ekspertów branżowych. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich projektów na stronie otwartakultura.org/konkurs i oddania głosu na wybrane narzędzie!

Projekt Fundacji Ośrodka KARTA, zatytułowany "Szlaki tułaczy. Mapa, czas, opowieść. Wojenne losy Polaków na obczyźnie", opowiada losy niemal miliona polskich obywateli, którzy stali się ofiarami aresztowań i przymusowych przesiedleń wskutek represji sowieckich po 1939 roku. 

Otwarte głosowanie odbywa się 13-26 listopada na stronie:

https://otwartakultura.org/konkurs/glosowanie/

Zwycięskie instytucje w 2018 roku będą pracowały nad wdrożeniem swoich pomysłów w Pracowni Otwierania Kultury, a pod koniec roku będą mogły oddać je w ręce swoich użytkowników.

Dziękujemy za oddanie głosu na nasz projekt!

Fotografie ze zbiorów Stowarzyszenia "Dyjaryusz" z Mińska
02.03.2017

W latach 2015-2016 zrealizowaliśmy projekt obejmujący digitalizację, opracowanie i upowszechnienie fotografii ze zbiorów Organizacji Społecznej „Dyjariusz”. W rezultacie w Bibliotece Cyfrowej MAB udostępniliśmy 10 083 fotografie. Inwentarz fotografii dostępny jest tutaj.

Prace były możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MNiSW

Ratunkowy system zabezpieczenia danych cyfrowych Ośrodka KARTA
24.01.2017

Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie projektu - Ratunkowy system zabezpieczenia danych cyfrowych Ośrodka KARTA, w tym kolekcji ze Światowej Listy UNESCO "Pamięć Świata". Dzięki projektowi doszło do:

- zabezpieczenia zdigitalizowanych zbiorów archiwalnych Ośrodka i innych archiwów społecznych poprzez wykonanie kopii zapasowej zbiorów,

- zapewnienia pełnej stabilności procesów przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych archiwaliów poprzez Biblioteki Cyfrowe Ośrodka.

MKiDN

400 nowych tytułów czasopism II obiegu w BC OK
30.12.2016
W grudniu 2016 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło realizację projektu digitalizacji i upowszechniania czasopism II obiegu. W ramach zadania zdigitalizowano i wprowadzono do Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA 400 tytułów (50 tys. stron) czasopism ukazujących się poza oficjalnym obiegiem wydawniczym w Polsce w latach 80. XX wieku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania ze zbioru czasopism.

 
Zwiększenie zasobów Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA finansowane w ramach umowy 954/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
MNiSW
Prezentacje multimedialne
29.12.2016
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnych pt. "Komitet Obrony Robotników", "Kryzys bydgoski 1981" oraz "Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie". W prezentacjach zostały przedstawione m.in. dokumenty, materiały ikonograficzne oraz fotografie ze zbiorów Archiwum Dokumentowego i Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, a także nagrania dźwiękowe ze zbiorów Archiwum Historii Mówionej, należącego do Fundacji Ośrodka KARTA oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie.  
Komitet Obrony Robotników
Strajk okupacyjny studentów WOSP
Kryzys bydgoski 1981

 
Zwiększenie zasobów Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA finansowane w ramach umowy 954/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
MNiSW
Relacje i wspomnienia Archiwum Wschodniego w BC OK
30.11.2016
W listopadzie 2016 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło realizację zadania digitalizacji i upowszechnienia zbiorów Archiwum Wschodniego w BC OK. W wyniku tych działań zostało zdigitalizowanych 75 tys. stron wspomnień i relacji, z których 22,5 tys. stron zamieszczono w Bibliotece Cyfrowej. Opublikowane materiały dotyczą historii Kresów Wschodnich II RP, losów obywateli polskich w ZSRR i pod okupacją sowiecką oraz przesiedleń po II wojnie światowej. Zawarte w nich opisy wydarzeń dopełniają i wzbogacają fakty podawane przez dokumenty urzędowe. Zebrane wspomnienia uzupełniają losy polskich obywateli represjonowanych pod okupacją sowiecką.
Zadanie zostało sfinansowane w 89,92% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja", organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Nowe dokumenty z kolekcji Janusza Bohdanowicza
31.10.2016
W październiku 2016 roku zakończono realizację zadania digitalizacji i upowszechniania dokumentów z kolekcji  Janusza Bohdanowicza. Wprowadzono 502 dokumenty (2 435 stron), które dotyczą działalności Brygad Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego (m.in. 3.Brygady "Szczerbca”, 6. Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK oraz 7. Wileńskiej Brygady AK) oraz żołnierzy Armii Krajowej (m.in. por. Wilhelma Tupikowskiego i Aleksandra Alesionka). 
Digitalizacja dokumentacji i jej udostępnienie na  stronach BC OK oraz www.akwilno.pl zostało sfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Korzystasz z Bibliotek Cyfrowej? Wesprzyj nas!
15.08.2016

Potrzebujemy Twojego wsparcia na właściwe zabezpieczenie, utrzymanie i rozwijanie Archiwum Ośrodka KARTA oraz Biblioteki Cyfrowej. Obecnie modernizujemy nasze zaplecze sprzętowe. Brakuje nam środków na zakup nowego serwera. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli rozwijać Bibliotekę Cyfrową i w dalszym ciągu bezpłatnie udostępniać nasze zbiory. Są to świadectwa historii Polski XX w. i jej bliskiego sąsiedztwa - dokumenty, relacje, dzienniki, korespondencje, książki i czasopisma. Pamiętaj! Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu).
WESPRZYJ ARCHIWUM OŚRODKA KARTA! WPŁAĆ DAROWIZNĘ ON-LINE. Wybierz kwotę wsparcia. 

Już 3500 tytułów czasopism II obiegu dostępnych online!
12.01.2016
Dzięki systematycznej, prowadzonej od 2012 roku akcji digitalizacji prasy drugoobiegowej, Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA dysponuje największym zbiorem tego typu materiałów udostępnianych online. W 2015 roku BCOK powiększyła się o 300 nowych tytułów, na które złożyło się około 2 tys. numerów poszczególnych czasopism II obiegu (liczących łącznie około 45 tys. stron). Projekt cyfryzacji i upowszechniania w internecie prasy drugoobiegowej jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Obecnie w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA dostępnych online jest 3500 tytułów czasopism, które wyszły "w podziemiu" w czasach PRL.  
Materiały archiwalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA
31.12.2015
W 2015 roku zasób Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA został powiększony o liczące 20 tys. stron materiały archiwalne dokumentujące działalność Polskiej Akcji Humanitarnej. Historia PAH to w rzeczywistości historia polskiego ruchu humanitarnego, historia pomocy Polski dla ofiar kryzysów humanitarnych, głodu oraz tych, którzy nie mają dostępu do wody pitnej. W czasie 20 lat działalności PAH pomagała w 44 krajach na całym świecie. Materiały archiwalne przedstawiające różnorodność akcji humanitarnych podejmowanych przez organizację, szczególnie w pierwszych latach jej działalności, są dostępne w zakładce "Archiwa organizacji pozarządowych". 
Projekt opracowania, digitalizacji i upowszechnienia w internecie zbiorów PAH został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Związek Syndykalistów Polskich - materiały źródłowe dostępne już w BC OK
15.09.2015
Pod koniec sierpnia 2015 została udostępniona w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA w dziale Archiwum Wschodnie niezmiernie interesująca kolekcja tematyczna Związku Syndykalistów Polskich (AW V/6).
Historia tej konspiracyjnej organizacji cywilno-wojskowej o nastawieniu syndykalistycznym, która działała w latach II wojny światowej, jest nadal słabo znana. Prezentowane dokumenty archiwalne stanowią cenne źródło wiedzy o samej organizacji, działalności jej oddziałów szturmowych oraz przeprowadzonych akcjach bojowych, jak i o osobach zaangażowanych w działalność ZSP. Sporą część kolekcji stanowią materiały biograficzne dotyczące m.in. kierownictwa ZSP (AW V/6.11) oraz kobiet należących do Związku (AW V/6.05). Udostępniona online kolekcja zawiera także opracowania na temat Związku Syndykalistów Polskich autorstwa jej członków.
11 tys. nowych publikacji w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA
19.01.2015

Pod koniec 2014 roku zostało udostępnionych w BC OK 11 tys. nowych publikacji. Większość z nich stanowią czasopisma II obiegu (sygn. AO V w zakładce Archiwum Opozycji), których liczba wzrosła z 2,2 tys. do 3,2 tys. tytułów. Ponadto zdigitalizowanych i udostępnionych w BC OK zostało 79 kolekcji osobistych i 2 kolekcje tematyczne w zakładce Archiwum Wschodnie. W 2014 roku rozpoczął się również proces udostępniania w Bibliotece Cyfrowej kolekcji dzienników spisanych w XX wieku. W zależności od podjętej tematyki dzienniki (8 autorów) zostały umieszczone w zakładkach: Archiwum Wschodnie lub Archiwum Opozycji w katalogach „Wspomnienia”.

Historia żołnierzy 7. Brygady AK Okręgu Wileńskiego
31.10.2014

Niezwykle ciekawa i wartościowa kolekcja osobista Janusza Bohdanowicza, która stanowi zapis historii 7. Brygady „Wilhelma” AK Okręgu Wileńskiego, została zdigitalizowana i jest już dostępna w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (AW III/618). Prezentowane dokumenty dotyczą przebiegu służby żołnierzy 7. Brygady AK Okręgu Wileńskiego.

Twórca kolekcji – śp. Janusz Bohdanowicz (zm. 5 lipca 2013) - od końca lat 80. aktywnie uczestniczył w tworzeniu się organizacji kombatanckich weteranów AK. Został przewodniczącym Środowiska Żołnierzy 7. Brygady „Wilhelma”, następnie prezesem Środowiska Wileńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) w Gdańsku, a następnie w Warszawie, członkiem Komisji Historycznej Okręgu Wileńskiego, członkiem Rady Naczelnej i Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, przewodniczącym Komisji Współpracy z Młodzieżą Szkolną. Od 18 kwietnia 2011 do 20 września 2012 był prezesem Okręgu Wileńskiego ŚZŻAK. Ostatnie lata swego życia poświęcił gromadzeniu materiałów, ich cyfryzacji oraz tworzeniu strony internetowej - AKWilno.pl.

Digitalizacja i udostępnienie w BC OK oraz na stronie internetowej AKWilno.pl przechowywanej w Archiwum Ośrodka KARTA kolekcji osobistej Janusza Bohdanowicza zostało sfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Problemy techniczne z wyszukiwarką
27.08.2014
Niedawno pojawiły się problemy techniczne związane z działaniem wyszukiwarki na stronie Biblioteki Cyfrowej OK; poprawnie wyszukuje tylko fotografie, natomiast nie wyszukuje dokumentów. Obecnie informatycy Ośrodka KARTA pracują nad rozwiązaniem tego problemu.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z Biblioteki Cyfrowej.   
I wojna światowa w Bibliotece Cyfrowej OK
03.07.2014
Mija 100 lat od wybuchu I wojny światowej, zwanej w latach 20. i 30. XX w. Wielką Wojną. Zmagania zbrojne po raz pierwszy miały charakter globalny, dotykając w sposób bezpośredni milionów ludzi. Szczególny wymiar tego konfliktu miał miejsce na ziemiach polskich, której ludność znalazła się we wrogich sobie armiach. W przypadku Polaków konsekwencją rozpoczętej wojny było odzyskanie niepodległości, ale również olbrzymia liczba ofiar. 
W Bibliotece Cyfrowej OK znajdują się materiały archiwalne z tego okresu. Mają one różnorodny charakter, szczególnie interesujące są jednak świadectwa historyczne, które ukazują konflikt zbrojny z perspektywy zwykłego człowieka. Wśród zdigitalizowanych materiałów warto zapoznać się bliżej m.in. z kolekcją rodziny Kamlerów (AW III/596), która zawiera obszerną korespondencją przesyłaną między przebywającymi na froncie braćmi a ich rodzicami. Kolekcja bogata jest w informacje o toczonych walkach, życiu w obozie jenieckim, jak również nastrojach panujących w polskich legionach.

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statystyki

Liczba publikacji: 60681

Obecnie czytających: 142

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 851093

Kanały RSS

OAI