English   polski  

Informacje

Biblioteka

CATL

MAB

Informacje o Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA [Biblioteka Cyfrowa OK; BC OK] to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów z Archiwum Ośrodka KARTA [Archiwum OK].
  • W latach 2009–2016 w BC OK umieszczono ok. 355 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji [AO], wspomnień, relacji i kolekcji osobistych Archiwum Wschodniego [AW], a także zdjęć i wykazów ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939–56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych. Dostęp do wszystkich zdigitalizowanych fotografii Ośrodka KARTA jest możliwy poprzez stronę FotoKarta (www.foto.karta.org.pl).
  • Ponadto od 2015 roku dostępne są materiały archiwalne innych organizacji pozarządowych (zakładka „Archiwa organizacji pozarządowych”). Swoimi zbiorami podzieliły się on line Polska Akcja Humanitarna (20 tys. skanów) oraz Centrum im. Ludwika Zamenhofa (2 tys. skanów).

 

Historia utworzenia zasobu

Biblioteka Cyfrowa OK działa od 2009 roku. Jako pierwsze zostały wprowadzone do bazy dLibra skany dokumentów z Archiwum Opozycji w OK: kolekcja osobista Jacka Kuronia (ok. 10 tys. stron skanów dokumentów składających się na 1071 publikacji) oraz kolekcja tematyczna »„Solidarność” − Narodziny Ruchu« (ok. 18 tys. stron skanów dokumentów; 1682 publikacje).
W latach 2010–2011 znacznie wzrosła w Bibliotece Cyfrowej OK liczba kolekcji tematycznych i środowiskowych w obrębie Archiwum Opozycji.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniono wówczas ok. 6300 publikacji (22 tys. stron skanów dokumentów) w ramach następujących kolekcji tematycznych: Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników (KOR) i Komitet Samoobrony Społecznej KOR, Studencki Komitet Solidarności, Ruch Młodej Polski, Konfederacja Polski Niepodległej, Solidarność Walcząca, Ruch „Wolność i Pokój”, Pomarańczowa Alternatywa, Koła Oporu Społecznego, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Niezależny Ruch Chłopski, Wolne Związki Zawodowe — z dotacji w 2010 roku oraz: Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, Strajki w roku 1988 i odradzanie się Solidarności w latach 1988-1989, Okrągły Stół, Komitet Obywatelski „Solidarność”, Wybory do Sejmu i Senatu w 1989 roku, Społeczny Komitet Nauki, Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w latach 1980–1982, Internowanie w latach 1981−1982 i ośrodki internowania, Rok 1968 – wydarzenia marcowe w Polsce i sierpniowe w Czechosłowacji, Pomoc Zachodu dla Polski w stanie wojennym — z dotacji w 2011 roku. Przy czym z wymienionych kolekcji wydzielono wcześniej czasopisma poszczególnych organizacji, które zostały umieszczone w BC OK w dziale „Czasopisma II obiegu” (ok. 13 tys. stron składających się na ponad 1200 publikacji). 
W drugiej połowie 2011 roku również AGORA–Holding Sp. z o.o. wsparła finansowo digitalizację i umieszczenie w Bibliotece Cyfrowej OK 68 numerów czasopism drugoobiegowych „AS” (ok. 2 tys. stron skanów).

W 2011 roku po raz pierwszy pojawiły się w Bibliotece Cyfrowej OK materiały pochodzące z zasobu Archiwum Wschodniego.
Narodowy Instytut Audiowizualny, w ramach programu „Dziedzictwo Cyfrowe”, wsparł zadanie digitalizacji i upowszechnienia za pomocą Biblioteki Cyfrowej dziewięciu największych kolekcji osobistych z zasobu AW, m.in. rodziny Kamlerów, Anny z Krassowskich Olszańskiej, Władysława Grocholi. Dzięki przyznanej dotacji wyodrębniono i wprowadzono do BC OK 2393 publikacje (9 tys. stron skanów dokumentów).
Z kolei Fundacja Rothschildów przyznała Ośrodkowi KARTA dotację na digitalizację i wprowadzenie do BC OK 70 wspomnień i relacji, (ok. 1400 stron skanów) ze zbiorów AW, dotyczących stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.
Ponadto dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zdigitalizować ponad 2500 stron dokumentów dotyczących losów obywateli polskich deportowanych w latach 1940–1941 do Komi ASRR. Kolekcja obejmująca 1003 publikacje została umieszczona w BC OK w dziale „Indeks Represjonowanych”.
W latach 2009–2011 w Bibliotece Cyfrowej OK zostało udostępnionych łącznie 79 tys. stron skanów, składających się na ok. 14 tys. publikacji (dokumentów i druków zwartych).

W 2012 roku rozpoczęła się trwająca do dziś kompleksowa digitalizacja czasopism drugoobiegowych. W roku 2012 udostępniono w Bibliotece Cyfrowej OK, w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skany 1099 tytułów czasopism wydawanych poza cenzurą w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” (sierpień 1980 – 13 grudnia 1981). W sumie umieszczono wówczas ponad 24 tys. stron czasopism składających się na ok. 4 tys. publikacji.
W tym samym roku BC OK powiększyła się również o 3 tys. zdjęć obrazujących represje sowieckie wobec obywateli II Rzeczypospolitej w latach 1939–56 (w dziale "Indeks Represjonowanych").
Ponadto w 2012 roku dzięki wsparciu Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zdigitalizowano 80 tytułów (3 tys. stron) niezależnych czasopism białoruskich wydawanych w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie zdigitalizowaną kolekcję (zbiory Organizacji Społecznej „Dyjariusz”) można oglądać w Bibliotece Cyfrowej Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego (http://dlibra.karta.org.pl/mab/dlibra).

W 2013 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były kontynuowane prace nad digitalizacją czasopism drugoobiegowych. W BC OK pojawiły się skany kolejnych 1100 tytułów czasopism ze zbioru podstawowego AO (ok. 35 tys. stron; prawie 5 tys. publikacji). Na koniec 2013 roku w dziale „Czasopisma II obiegu” BC OK znajdowało się ponad 9 tys. publikacji, odpowiadających liczbie numerów wszystkich zdigitalizowanych czasopism. Łączna liczba zeskanowanych stron przewyższała natomiast 72 tys.
Dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku udało się również udostępnić w Bibliotece Cyfrowej OK 53 kolekcje osobiste z zasobu Archiwum Wschodniego, które liczą ponad 6000 stron skanów i tworzą ok. 600 wyodrębnionych publikacji.
W tym samym roku w BC OK zostały udostępnione również zdigitalizowane dokumenty źródłowe pochodzące ze zbiorów programu „Indeks Represjonowanych”. Program ten był realizowany przez Ośrodek KARTA w latach 1988–2013 i stawiał sobie za cel imienne udokumentowanie ofiar represji sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–56. Wśród udostępnionych w BC OK materiałów archiwalnych, obejmujących 25 tys. stron, znalazły się m.in.: Księga Główna Domu Dziecka w Gostyninie oraz Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Projekt digitalizacji archiwaliów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2013 roku BC OK powiększyła się o ok. 66 tys. stron skanów składających się na ponad 6 tys. pojedynczych publikacji. Oznacza to, że na koniec 2013 roku dostępnych w Bibliotece Cyfrowej OK było ponad 26 tys. publikacji, które utworzono z ok. 170 tys. stron skanów.

W 2014 roku w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało zdigitalizowanych i udostępnionych w BC OK tysiąc nowych tytułów czasopism drugoobiegowych (ok. 44 tys. stron; prawie 7 tys. publikacji). Obecnie w dziale „Czasopisma II obiegu” BC OK czytelnicy mogą zapoznać się z ok. 16 tys. publikacji, których łączna liczba stron wynosi ok. 116 tys.
Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliło ponadto na udostępnienie 78 kolekcji osobistych (ponad 2 tys. publikacji) oraz 2 kolekcji tematycznych (prawie 200 publikacji) Archiwum Wschodniego, które obejmują łącznie prawie 8 tys. stron. Są to przede wszystkim dokumenty oraz korespondencja. Warto wspomnieć o kolekcji osobistej Janusza Bohdanowicza, dodanej jesienią 2014 roku, która stanowi zapis historii 7. Brygady „Wilhelma” AK Okręgu Wileńskiego (upublicznienie kolekcji, obejmującej ok. 1200 publikacji (2 tys. stron skanów), zostało sfinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe stało się również udostępnienie ok. 3 tys. stron „dzienników pisanych po polsku w XX wieku”. Wśród autorów dzienników znajdują się m.in.: Irena Ćwiertnia-Sitowska, Jan de Virion, Władysław Rakowski. Dzienniki można obecnie obejrzeć w dziale „Wspomnienia”, który znajduje się zarówno w Archiwum Opozycji, jak i Archiwum Wschodnim.
Z kolei ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano opracowanie, digitalizację i udostępnienie 10 tys. stron niezwykle ciekawych dzienników Jerzego Konrada Maciejewskiego z okresu II wojny światowej i końca lat 40. XX w.

W sumie w latach 2009–2014 udało się zdigitalizować i udostępnić w Bibliotece Cyfrowej OK 37 tys. publikacji, które utworzono z ok. 235 tys. stron skanów.

W 2015 roku Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA powiększyła się o kolejne 65 tys. stron skanów. Nowe publikacje powiększyły zasób czasopism II obiegu dostępnych online o kolejne 300 nowych tytułów (ok. 45 tys. stron skanów). Prace przy digitalizacji i umieszczeniu prasy drugoobiegowej w BCOK zostały dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto w 2015 roku pojawiły się w BCOK po raz pierwszy materiały archiwalne innych organizacji pozarządowych (zakładka „Archiwa organizacji pozarządowych”). Na razie są to archiwalia Polskiej Akcji Humanitarnej. Projekt opracowania, digitalizacji i upowszechnienia w internecie dokumentacji archiwalnej PAH został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pliki cyfrowe dostępne online liczą 20 tys. stron skanów.

W 2016 roku prowadzone były prace związane z digitalizacją oraz upowszechnianiem czasopism II obiegu. W ramach zadania zdigitalizowano i wprowadzono do Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA 400 nowych tytułów (50 tys. stron) czasopism ukazujących się poza oficjalnym obiegiem wydawniczym w Polsce w latach 80. XX wieku. 

Digitalizacja czasopism II obiegu była kontynuowana również w 2017 roku. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA powiększyła się o 60 tys. stron. Zdigitalizowany zasób obejmuje ponad 80 tytułów dotychczas nie publikowanych w internecie. 

Łącznie w Bibliotece Cyfrowej OK zostało opublikowanych do 2017 roku 271 tys. stron skanów czasopism II obiegu.

 

 
ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa mkidn
agora narodowy-instytut-audio-wizualny
narodowy-instytut-muzealnictwa-i-ochrony-zbiorów fundacja-rothshild

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statystyki

Liczba publikacji: 61602

Obecnie czytających: 274

Łączna liczba czytelników od dnia 2013-10-01: 1681864

Kanały RSS

OAI