Kolekcja

DK I/01 Dokumenty dotyczące deportacji obywateli II RP do Komi ASRR

Udostępniamy kolekcję Deportowani obywatele II RP w Komi ASRR. Są to materiały dotyczące deportacji obywateli II Rzeczypospolitej do Komi ASRR. Kolekcja stanowi pokłosie przeprowadzonych przez pracowników Ośrodka KARTA kwerend w archiwach Republiki Komi. Prezentowane dokumenty pochodzą z Narodowego Archiwum Republiki Komi, Archiwum Ministerstwa Wykształcenia Republiki Komi oraz ze zbiorów Dobroczynnej Fundacji Społecznej Ofiar Represji Politycznych „Pokajanije” z Republiki Komi.

Na kolekcję składają się m.in. dokumenty opisujące przygotowania i przebieg akcji deportacyjnej z lat 1940–41, warunki osiedleńczo-bytowe oraz medyczno-sanitarne deportowanych, dokumenty opisujące działalność Delegatur Ambasady RP w ZSRR oraz Związku Patriotów Polskich. Na uwagę zasługują dokumenty dotyczące losów dzieci przebywających w Komi ASRR m.in. spisy pensjonariuszy domów dziecka i uczniów. Archiwalia z jednej strony dokumentują represje stosowane wobec obywateli polskich RP, z drugiej zaś - pokazują ich życie w warunkach niecodziennych.

Oprócz Dobroczynnej Fundacji Społecznej Ofiar Represji Politycznych „Pokajanije” z Republiki Komi w realizację zadania zaangażowani byli przedstawiciele Organizacji „Polonia” z Archangielska.

Działania dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji